Hà, P. H., Phan, T. T. T., Nguyễn, T. N. T., Nguyễn, T. H. V., & Hồ, K. C. (2023). HIỆU QUẢ CỦA MẶT NẠ THANH QUẢN I-GEL TRONG GÂY MÊ ĐỂ CẮT TÚI MẬT NỘI SOI . Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, 58, 6-13. https://doi.org/10.58490/ctump.2023i58.686