Nguyễn, T. K. N., Trần, V. A., Huỳnh, T. A., & Phạm, T. N. N. (2023). NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM ĐA HÌNH GEN CYP2C19 VÀ GIÁ TRỊ CỦA TỈ SỐ TẾ BÀO VIÊM TRONG KHẢ NĂNG TIÊN LƯỢNG BIẾN CỐ TIM MẠCH Ở BỆNH NHÂN HỘI CHỨNG VÀNH CẤP. Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, 61, 343-350. https://doi.org/10.58490/ctump.2023i61.683