Huỳnh, N. H. P., Đỗ, V. H., Trương, P., & Võ, T. C. V. (2023). TỔNG HỢP VÀ ĐÁNH GIÁ HOẠT TÍNH KHÁNG KHUẨN, KHÁNG NẤM VÀ ĐỘC TẾ BÀO CÁC DẪN CHẤT 2-METHYLIMIDAZOL-4,5-DICARBOXAMID BẤT ĐỐI XỨNG. Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, 61, 369-377. https://doi.org/10.58490/ctump.2023i61.631