Nguyễn, P. V., Hoàng, T. N. V., Nguyễn, Đoàn T. Q., Trần, V. L., Nguyễn, T. T. H., & Nguyễn, P. T. (2023). PHÂN TÍCH TÁC ĐỘNG CỦA ĐẠI DỊCH COVID-19 ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG CỦA CƠ SỞ BÁN LẺ THUỐC TẠI TỈNH ĐỒNG THÁP GIAI ĐOẠN 2021-2022 . Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, 62, 65-75. https://doi.org/10.58490/ctump.2023i62.621