Khưu, Q. H., Nguyễn, T. A., Nguyễn, P. N., Trần, T. N. N., Lê, T. H., & Phan, T. T. N. (2023). ĐÁNH GIÁ TÁC DỤNG PHỤ SAU TIÊM VẮC-XIN ASTRAZENECA CHO MŨI 1 VÀ PFIZER CHO MŨI 2 TẠI CẦN THƠ NĂM 2021. Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, 61, 336-342. https://doi.org/10.58490/ctump.2023i61.620