Võ, T. K. (2023). TỔNG QUAN VỀ Y HỌC THỂ THAO. Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, 57, 160-176. https://doi.org/10.58490/ctump.2023i57.610