Lữ, T. P., Nguyễn, D. G. B., Vương, V. H., Trương, L. M. T., Trương, N. T., Trần, V. H., & Nguyễn, Đ. T. (2023). XÂY DỰNG VÀ THẨM ĐỊNH QUY TRÌNH ĐỊNH LƯỢNG ĐỒNG THỜI TẠP A, B, C, D, E, F CỦA ALLOPURINOL BẰNG PHƯƠNG PHÁP LC-MS/MS. Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, 57, 147-153. https://doi.org/10.58490/ctump.2023i57.608