Nguyễn, P. H., Lê, T. M. N., & Đặng, D. K. (2023). ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG KIẾN THỨC VỀ SỬ DỤNG KHÁNG SINH VÀ CÁC YẾU TỐ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI BÁN THUỐC Ở CÁC CƠ SỞ BÁN LẺ THUỐC TẠI THÀNH PHỐ CẦN THƠ. Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, 57, 122-128. https://doi.org/10.58490/ctump.2023i57.604