Nguyễn, H. H., Đỗ, T. T. N., & Nguyễn, T. T. T. (2023). ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG VÀ CẬN LÂM SÀNG VẢY NẾN MỦ TẠI BỆNH VIỆN DA LIỄU THÀNH PHỐ CẦN THƠ NĂM 2021. Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, 57, 115-121. https://doi.org/10.58490/ctump.2023i57.603