Nguyễn, H. T., Phù, T. N., Dương, Q. T., Nguyễn, T. H., Mai, Q. T., Trần, T. B. P., Cao, T. P., & Huỳnh, Đ. K. (2023). NGHIÊN CỨU MÔ HÌNH HỌC SÂU FASTER R-CNN ĐỂ PHÁT HIỆN VÀ PHÂN LOẠI CÁC TỔN THƯƠNG KHU TRÚ THƯỜNG GẶP Ở GAN TRÊN ẢNH CHỤP CẮT LỚP VI TÍNH. Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, 57, 80-87. https://doi.org/10.58490/ctump.2023i57.598