Dương, N. X. L., & Lý, H. H. H. (2023). PHÂN TÍCH ĐẶC ĐIỂM THỰC VẬT, MÃ VẠCH ADN VÀ SƠ BỘ THÀNH PHẦN HÓA HỌC CỦA CÂY TRÀ NHẬT (CAMELLIA SP.) HỌ TRÀ (THEACEAE). Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, 57, 65-73. https://doi.org/10.58490/ctump.2023i57.596