Huỳnh, L. N. H., Lê, V. P. K., Lê, H. M. D., Nguyễn, P. V., & Đỗ, T. T. (2023). NGHIÊN CỨU TRIỆU CHỨNG RỐI LOẠN THÁI DƯƠNG HÀM VÀ CÁC YẾU TỐ TÂM LÝ THÓI QUEN TRÊN SINH VIÊN NHA KHOA, TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ. Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, 57, 30-37. https://doi.org/10.58490/ctump.2023i57.581