Dương, M. L., & Khấu, T. N. G. (2023). ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ XỬ TRÍ THAI KỲ CHUYỂN DẠ KÉO DÀI TẠI BỆNH VIỆN SẢN NHI TWG LONG AN NĂM 2021-2022. Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, 57, 15-21. https://doi.org/10.58490/ctump.2023i57.579