Trần, T. T. T., Dương, N. X. L., Nguyễn, Đ. L. Đ., & Nguyễn, T. T. H. (2023). ĐẶC ĐIỂM GIẢI PHẪU TÁM LOÀI TRONG CHI IPOMOEA L. HỌ KHOAI LANG (CONVOLVULACEAE) Ở VIỆT NAM. Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, 57, 1-7. https://doi.org/10.58490/ctump.2023i57.577