Nguyễn, T. T. Q., Nguyễn, T. Đ. V., Lê, D. L., Võ, N. X. Đ., Trần, T. T. T., & Trần, T. T. (2023). NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM NGÔN NGỮ CỦA TRẺ RỐI LOẠN PHỔ TỰ KỶ TẠI BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG CẦN THƠ NĂM 2021-2022. Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, 61, 219-225. https://doi.org/10.58490/ctump.2023i61.567