Huỳnh , T. M. D., Đinh , K. M. A., Nguyễn , T. Y. N., & Đặng , T. K. T. (2023). NGHIÊN CỨU BÀO CHẾ KHẨU TRANG CHỨA TINH DẦU. Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, 61, 63-70. https://doi.org/10.58490/ctump.2023i61.559