Đinh, T. T. V., Trần, M. T. T., Võ, H. H., Phạm, T. H. Y., Lê, T. L., & Nguyễn, Đ. N. (2023). ĐÁNH GIÁ HOẠT TÍNH KHÁNG KHUẨN VÀ KHÁNG NẤM CỦA CHẾ PHẨM GEL CHỨA CLOTRIMAZOL VÀ TINH DẦU HƯƠNG NHU TRẮNG. Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, 69, 1-7. https://doi.org/10.58490/ctump.2023i69.545