Huỳnh , L. T. T., Phạm , T. P., Trần , D. H., & Ngô, H. T. (2023). GIÁ TRỊ ĐIỆN TÂM ĐỒ, THANG ĐIỂM WELLs, D-DIMER TRONG CHẨN ĐOÁN THUYÊN TẮC PHỔI. Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, 61, 330-335. https://doi.org/10.58490/ctump.2023i61.536