Lê, T. M. N., Nguyễn, P. H., & Nguyễn, H. N. (2023). XÂY DỰNG VÀ CHUẨN HÓA THANG ĐO BỘ CÂU HỎI KHẢO SÁT KIẾN THỨC, THÁI ĐỘ VÀ Ý ĐỊNH CỦA NGƯỜI DÂN VỀ SỬ DỤNG KHÁNG SINH. Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, 61, 113-120. https://doi.org/10.58490/ctump.2023i61.529