Trần , P. N., Nguyễn , H. B., Nguyễn , V. A. T., & Trương , X. L. (2023). NGHIÊN CỨU MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM GIẢI PHẪU ĐỘNG MẠCH CHÀY TRƯỚC Ở NGƯỜI VIỆT NAM TRƯỞNG THÀNH. Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, 56, 101-107. https://doi.org/10.58490/ctump.2023i56.524