Nguyễn , N. N. T., Võ , Đức L., Đặng , D. K., & Nguyễn , T. T. Đài. (2023). NGHIÊN CỨU QUY TRÌNH BÀO CHẾ, ĐÁNH GIÁ HOẠT TÍNH KHÁNG KHUẨN, CHỐNG OXY HÓA CỦA CAO ĐẶC ETHANOL RAU CÀNG CUA (PEPEROMIA PELLUCIDA (L.) KUNTH) . Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, 56, 174-181. https://doi.org/10.58490/ctump.2023i56.522