Tiền , T. H. Đ., Lê , T. T., Nguyễn , V. T. G., & Nguyễn , H. T. N. (2023). NGHIÊN CỨU KIẾN THỨC, THỰC HÀNH PHÒNG, CHỐNG BỆNH THỦY ĐẬU CỦA BÀ MẸ CÓ CON DƯỚI 5 TUỔI TẠI HUYỆN VĨNH LỢI TỈNH BẠC LIÊU NĂM 2021-2022. Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, 56, 107-114. https://doi.org/10.58490/ctump.2023i56.509