Châu, H. M., Phan, Q. N., Ngô, T. T., Phạm, T. N. H., Nguyễn, T. O., Phan, V. H., Trần, Đ. L., & Trần, C. L. (2023). NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG VÀ ĐIỀU TRỊ BỆNH MÀNG TRONG Ở TRẺ SƠ SINH NON THÁNG TẠI BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG CẦN THƠ NĂM 2021-2022. Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, 56, 86-93. https://doi.org/10.58490/ctump.2023i56.504