Đỗ, H. N., Phan, V. H., & Võ, V. T. (2023). ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG VÀ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ TOAN CHUYỂN HÓA Ở BỆNH NHI TỪ 2 THÁNG ĐẾN 15 TUỔI TẠI KHOA HỒI SỨC TÍCH CỰC CHỐNG ĐỘC BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG CẦN THƠ NĂM 2021-2022 . Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, 56, 59-64. https://doi.org/10.58490/ctump.2023i56.500