Lê, H. B. C., Huỳnh, V. S., & Lê, V. M. (2023). SO SÁNH GIÁ TRỊ TIÊN LƯỢNG SUY HÔ HẤP NẶNG CỦA THANG ĐIỂM qCSI VÀ CRB-65 TRÊN BỆNH NHÂN COVID-19. Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, 56, 23-29. https://doi.org/10.58490/ctump.2023i56.495