Ngô , V. Đ. (2023). NGHIÊN CỨU TÌNH HÌNH TÁI PHÁT VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN ĐẾN TÁI PHÁT TRÊN BỆNH NHÂN TÂM THẦN PHÂN LIỆT TẠI TỈNH VĨNH LONG NĂM 2022-2023. Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, 61, 71-77. https://doi.org/10.58490/ctump.2023i61.483