Huynh, T. M. D., & Le, T. M. N. (2022). FORMULATION OF CREAM CONTAINING IBUPROFEN 5%. Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, 4, 81-88. https://doi.org/10.58490/ctump.2022i4.474