Vi, T., Pham, N. P. D., Tran, N. K., Truong, H. D., Nguyen, T. Y. N., Banh, T. N. T., Pham, H. K., & Nguyen, H. T. (2022). MEDICAL STUDENT’S MENSTRUAL CYCLE: THE UNKNOWN UNKNOWNS. Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, 4, 29-35. https://doi.org/10.58490/ctump.2022i4.466