Nguyễn , T. H. H., Đinh , T. B., Lý , T. L., & Mã, C. T. (2023). ĐẶC ĐIỂM THỰC VẬT HỌC VÀ THÀNH PHẦN HÓA HỌC CÂY BẠCH CHỈ NAM MILLETTIA PULCHRA KURZ FABACEAE. Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, 61, 321-329. https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/454