Trịnh, Q. T., Nguyễn, P. H., Hà, T. L., Huỳnh, M. K., Lê, D. P., Phùng, P. Y., & Võ, T. M. H. (2023). ĐÁNH GIÁ THÁI ĐỘ, HÀNH VI VÀ CÁC YẾU TỐ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG ĐỐI VỚI THỰC PHẨM CHỨC NĂNG TẠI THÀNH PHỐ CẦN THƠ NĂM 2022 – 2023. Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, 62, 91-97. https://doi.org/10.58490/ctump.2023i62.433