Huỳnh, T. N. M., Nguyễn, T. X. H., Nguyễn, H. T. M., Lê, Q. M., Võ, M. T., Huỳnh, V. L., Nguyễn, T. L., & Nguyễn, V. T. (2023). ĐỘNG LỰC HỌC TẬP VÀ CÁC YẾU TỐ LIÊN QUAN CỦA SINH VIÊN ĐIỀU DƯỠNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ . Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, 62, 230-237. https://doi.org/10.58490/ctump.2023i62.432