Trần , K. S., Ngô , H. T., Nguyễn , H. P., & Huỳnh, V. M. (2023). NGHIÊN CỨU MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN ĐẾN TĂNG HUYẾT ÁP Ở NGƯỜI TRƯỞNG THÀNH TẠI QUẬN NINH KIỀU, THÀNH PHỐ CẦN THƠ NĂM 2022. Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, 57, 109-115. https://doi.org/10.58490/ctump.2023i57.418