Nguyễn, T. S. S., Nguyễn , T. K. T., Nguyễn , T. P., Lưu, T. H., Trương , Á. M., Nguyễn, V. T., Nguyễn, T. L., & Huỳnh, V. L. (2023). THÁI ĐỘ ĐỐI VỚI NGHỀ NGHIỆP VÀ CÁC YẾU TỐ LIÊN QUAN CỦA SINH VIÊN ĐIỀU DƯỠNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ NĂM 2022. Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, 61, 233-239. https://doi.org/10.58490/ctump.2023i61.415