Mai , T. N. L. T., Trương , V. T., & Hoàng , A. H. (2022). KHẢ NĂNG HỢP LỰC CỦA CAO PHÂN ĐOẠN TRÂM TRÒN, XĂNG MÃ CÒ KE TRÊN HOẠT TÍNH KHÁNG MRSA ATCC33591. Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, 55, 66-73. https://doi.org/10.58490/ctump.2022i55.382