Huỳnh , V. Ú. C., Dương , X. C., Mai , T. T. T., & Nguyễn, T. Đ. (2023). NGHIÊN CỨU TÌNH HÌNH THỰC HIỆN BẢO QUẢN VẮC XIN VÀ KIẾN THỨC, THỰC HÀNH CỦA NGƯỜI QUẢN LÝ VẮC XIN TRONG HỆ THỐNG TIÊM CHỦNG MỞ RỘNG TẠI THÀNH PHỐ CẦN THƠ NĂM 2021. Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, 54, 188-194. https://doi.org/10.58490/ctump.2022i54.377