Nguyễn , V. L., & Trần , N. D. (2023). NGHIÊN CỨU TÌNH HÌNH TUÂN THỦ ĐIỀU TRỊ, MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN VÀ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ DỰ PHÒNG TRƯỚC PHƠI NHIỄM HIV Ở CÁC ĐỐI TƯỢNG CÓ HÀNH VI NGUY CƠ CAO TẠI TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU NĂM 2021-2022. Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, 54, 124-131. https://doi.org/10.58490/ctump.2022i54.368