Trần , T. H. Y., Nguyễn , H. H. A., Huỳnh , Ú. G., Lâm , K. H., Điểu , R., Phạm , T. T., & Lê , M. H. (2023). STRESS VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN Ở SINH VIÊN Y KHOA TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ NĂM 2021. Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, 54, 31-37. https://doi.org/10.58490/ctump.2022i54.352