Nguyễn , T. N. P., Trần , T. X. G., Dương , P. T. T., & Nguyễn , T. N. (2022). STRESS TRONG CÔNG VIỆC CỦA ĐIỀU DƯỠNG VÀ CÁC YẾU TỐ LIÊN QUAN. Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, 55, 27-34. https://doi.org/10.58490/ctump.2022i55.342