Quách, T. Đạt, Võ, T. T. H., Đoàn, T. M. D., Nguyễn, T. T. N., Nguyễn, T. T. L., & Nguyễn, N. Q. (2022). NGHIÊN CỨU TÁC DỤNG CHỐNG OXY HÓA VÀ TÁC ĐỘNG ỨC CHẾ α-GLUCOSIDASE IN VITRO CỦA CAO KHÔ QUẢ KHỔ QUA (Momordica charantia L.) . Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, 52, 166-172. https://doi.org/10.58490/ctump.2022i52.293