Ung, P. A. N., Ngô, A. T., Trịnh, H. D., Lý, K. T., & Trần, T. P. Đan. (2022). TÌNH HÌNH VÀ CÁC YẾU TỐ NGUY CƠ LIÊN QUAN ĐẾN KÉM KHOÁNG HOÁ MEN RĂNG TRÊN HỌC SINH 7-9 TUỔI TẠI CÁC TRƯỜNG TIỂU HỌC THỊ XÃ BÌNH MINH, TỈNH VĨNH LONG NĂM 2021-2022 . Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, 52, 59-65. https://doi.org/10.58490/ctump.2022i52.277