Hồ , T. D. P., Trương, T. Đ., Nguyễn, T. K. N., Đỗ, T. C. H., Nguyễn, X. V., & Nguyễn, T. T. T. (2022). NGHIÊN CỨU PHÂN LẬP HAI DẪN XUẤT ĐƠN VÒNG THƠM CỦA ĐỊA Y USNEA UNDULATA STIRTON (PARMELIACEAE). Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, 51, 28-34. https://doi.org/10.58490/ctump.2022i51.263