Nguyễn , T. T. Đ., Cao, N. N. Â., & Lê, T. T. Y. (2023). NGHIÊN CỨU HOẠT TÍNH KHÁNG OXY HÓA TRÊN MỘT SỐ MÔ HÌNH IN VITRO CỦA DƯỢC LIỆU BÌM BỊP CLINACANTHUS NUTANS (BURM. F.) LINDAU, ACANTHACEAE. Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, 57, 101-108. https://doi.org/10.58490/ctump.2023i57.252