Nguyễn, N. T., Nguyễn, M. P., & Nguyễn, C. T. (2023). NGHIÊN CỨU TÌNH HÌNH MẮC HẬU COVID-19 VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN TRÊN NGƯỜI BỆNH NHIỄM COVID-19 TẠI HUYỆN LONG HỒ, TỈNH VĨNH LONG NĂM 2022-2023. Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, 61, 211-219. https://doi.org/10.58490/ctump.2023i61.246