Nguyễn, T. N., Lê , N. L., Mai , N. Q., Trương , T. B. N., & Lâm , T. T. (2023). CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ RĂNG CỐI SỮA THỨ HAI KÉM KHOÁNG HÓA. Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, 69, 256-276. https://doi.org/10.58490/ctump.2023i69.2416