Đặng, N. H., Nguyễn, T. H. T., & Đỗ, T. T. T. (2023). SO SÁNH ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG CỦA BỆNH NHÂN COPD ĐẾN KHÁM VÀ QUẢN LÝ ĐIỀU TRỊ TẠI PHÒNG KHÁM HÔ HẤP BỆNH VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ Ở 2 GIAI ĐOẠN 7/2019-7/2020 VÀ 7/2020-7/2021. Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, 62, 49-56. https://doi.org/10.58490/ctump.2023i62.240