Trần , Q. N., Hồ , V. A., Nguyễn, T. K., Nguyễn, C. K. Ân, Lê, N. H. D., Huỳnh, T. N. T., Phan, B. L., & Đỗ, T. T. . (2022). SỰ TƯƠNG QUAN GIỮA MEN, XÊ MĂNG VÀ NGÀ TẠI ĐƯỜNG NỐI MEN-XÊ MĂNG Ở NHÓM RĂNG CỐI NHỎ Ở NGƯỜI . Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, 49, 185-192. https://doi.org/10.58490/ctump.2022i49.235