Đào, T. T. L., Lưu, N. T., & Nguyễn, M. V. (2022). NGHIÊN CỨU TÌNH HÌNH SUY TIM PHÂN SUẤT TỐNG MÁU BẢO TỒN Ở BỆNH NHÂN ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TÍP 2 CÓ TĂNG HUYẾT ÁP TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TRUNG ƯƠNG CẦN THƠ NĂM 2021-2022. Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, 49, 164-170. https://doi.org/10.58490/ctump.2022i49.232