Nguyễn, M. T., Dương, L. H. T., Nguyễn, T. B. T., Nguyễn, H. T., Trần , N. L., & Trương, T. N. . (2022). NGHIÊN CỨU KIẾN THỨC, THỰC HÀNH DỰ PHÒNG PHƠI NHIỄM NGHỀ NGHIỆP VỚI HIV/AIDS CỦA SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ NĂM 2021 . Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, 49, 140-147. https://doi.org/10.58490/ctump.2022i49.227