Dương, M. L., Trần , N. D., Bùi, Q. N., Trịnh, T. H. C., & Nguyễn, V. L. (2022). YẾU TỐ LIÊN QUAN ĐẾN SỰ THAY ĐỔI TẾ BÀO HỌC CỔ TỬ CUNG Ở PHỤ NỮ THÀNH PHỐ CẦN THƠ. Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, 49, 133-139. https://doi.org/10.58490/ctump.2022i49.226