Bùi, H. L., Tống, X. V., Lê, V. T., & Lê, C. D. (2023). KẾT QUẢ PHẪU THUẬT BẢO TỒN CHI BẰNG CẮT RỘNG BƯỚU XƯƠNG VÀ GHÉP XƯƠNG MÁC CÓ CUỐNG MẠCH. Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, 68, 116-123. https://doi.org/10.58490/ctump.2023i68.2256